กติกาของงานวิ่ง MSU RUNNING 2019
Rules of running the MSU RUNNING 2019

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้:

 • กติกาของงานครั้งนี้สอดคล้องกับที่กฎหมาย
 • นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขันและกติกาในการสมัคร
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • เมื่อเกิดความล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 • เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 • นักวิ่งต้องมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันแต่ละระยะ
 • ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขันได้
 • นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดและอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร New media เป็นต้น ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 • ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

กติการการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมายและคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงานหรือเข้าร่วมแข่งขันหรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขันหรือผิดกติกาการแข่งขันและตัดสิทธิ์แข่งขัน(Disqualify)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัดโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องหยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางหรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 • การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ระบบเช็คสัญลักษณ์ตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 • กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุดเท่านั้น

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย
 • ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกันหรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วนรวมถึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือและระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมล (E-mail) ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องหรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งข้อมูล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมล (E-mail) หรือเว็บไซต์เอง
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดงานอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในปีถัดไป นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

© 2017 Comcenter Mahasarakham University